คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ทุกคน ร่วมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

22 กันยายน พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมเทศบาล