ขอเชิญร่วมประกวดประดิษฐ์โคมแขวน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม