กิจกรรม Big Day รณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์จัดกิจกรรม Big Day รณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.