5 ตุลาคม 2564 การเก็บขยะอันตรายออกจากชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้านในเขต เทศตำบลสันทรายมหาวงศ์