เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายประภาส อุ่นใจ

นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์

 ประชาสัมพันธ์ : สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2564 คลิกลงนามถวายพระพรออนไลน์

นายทรรศนะ พิทาคำ

ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

Coming Soon
ท่านมีความพึงพอใจการรับบริการจากทต.สันทรายมหาวงค์ หรือไม่
ท่านมีความพึงพอใจการรับบริการจากทต.สันทรายมหาวงค์ หรือไม่
ท่านมีความพึงพอใจการรับบริการจากทต.สันทรายมหาวงค์ หรือไม่

  • 28
  • 812
  • 11,028
  • 21,424

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรม

จดหมายข่าว

ข่าวสารที่ดินและภาษีสิ่งปลูกสร้าง

15 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564
15 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
15 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส้ราง พ.ศ. 2564
12 กุมภาพันธ์ 2563 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ซึ่งมีเอกสารสิทธิ์นอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก.)
12 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (เพิ่มเติม)