เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายประภาส อุ่นใจ

นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์

 ประชาสัมพันธ์ : สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการในพระองค์ www.royaloffice.th คลิกลงนามถวายพระพรออนไลน์

นายทรรศนะ พิทาคำ

ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

Coming Soon
ท่านมีความพึงพอใจการรับบริการจากทต.สันทรายมหาวงค์ หรือไม่
ท่านมีความพึงพอใจการรับบริการจากทต.สันทรายมหาวงค์ หรือไม่
ท่านมีความพึงพอใจการรับบริการจากทต.สันทรายมหาวงค์ หรือไม่

  • 28
  • 1,054
  • 11,603
  • 19,277

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

จดหมายข่าว

ข่าวสารที่ดินและภาษีสิ่งปลูกสร้าง

15 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564
15 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
15 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส้ราง พ.ศ. 2564
15 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทระพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (เพิ่มเติม)
15 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธฺและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทระพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม)