เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

นายประภาส อุ่นใจ

นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายมหาวงศ์

 ประชาสัมพันธ์ : ยินดีต้อนรับเขาสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่คลิกส่งข้อความ

นายทรรศนะ พิทาคำ

ปลัดเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

  • 8
  • 513
  • 19,107
  • 38,434

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรม

จดหมายข่าว

ข่าวสารที่ดินและภาษีสิ่งปลูกสร้าง

15 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564
15 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
15 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส้ราง พ.ศ. 2564
12 กุมภาพันธ์ 2563 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ซึ่งมีเอกสารสิทธิ์นอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก.)
12 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (เพิ่มเติม)